ವಿಶ್ವ ಸಿನಿಮಾ

Granny Poetry Club

Director : Jae-Hwan Kim
Country : South Korea
Language : Korean
Duration : 100 minutes
Year : 2019
ವಿಶ್ವ ಸಿನಿಮಾ

Synopsis

೧೯೩೭ ರ ಸಮಯ. ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿಕೊರಿಯನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದನ್ನು ಜಪಾನ್ ಸರ್ಕಾರ ನಿಷೇಧಿಸಿತ್ತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊರಿಯಾದ ಚಿಲ್ಗಾಕ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಮುದುಕಮ್ಮಂದಿರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾಲ, ಹಣ ವ್ಯಯಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಂತರ ಒಂದು ದಿನ ಕೊರಿಯನ್ ಶಾಲೆಯೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿ ಹೊಸ ಬೆಳಕು ತಂದಿತು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೊರಿಯನ್ ಅಕ್ಷರ ಮಾಲೆ ಕಲಿತರು. ಮಹಿಳೆಯರೂ ಸಾಕ್ಷರರಾದರು. ನಂತರದ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೊರಿಯನ್ ಹಾಡುಗಳದೇ ಮೇಳ...

Kim Jae Hwan

Director

Jae-hwan Kim is known for The True-Taste Show (2011), Rememberance of MB (2012) and Quo Vadis (2014)

Cast

– Doo-jo Kwak
– Geum-boon Park

Crew

– Director:Kim Jae Hwan
– Producer: Kim Jae Hwan
– Dop: CHO Eun-soo
– Sound: CHANG Chul-ho

ಗ್ಯಾಲರಿ