ವಿಶ್ವ ಸಿನಿಮಾ

The Blue Caftan

Director : Maryam Touzani
Country : France, Morocco, Belgium, Denmark
Language : Arabic
Duration : 118 minutes
Year : 2022
ವಿಶ್ವ ಸಿನಿಮಾ

Synopsis

ಮೊರೊಕ್ಕೋದ ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ಥ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯವಯಸ್ಕ ಟೈಲರ್ ಹಲೀಮ್ ಹಾಗೂ ಅವನ ಪತ್ನಿ ಮಿನಾ ಅವರದು ಸಮಧುರ ಸಂಸಾರ. ನಡುಪಟ್ಟಿಯಿರುವ ಉದ್ದನೆಯ ದೊಗಲೆ ಜುಬ್ಬ ಹೊಲೆಯುವ ಅವರಿಗೆ ಬಹು ಬೇಡಿಕೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಯುವಕನೊಬ್ಬನನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವನ ಆಗಮನದಿಂದ ಟೈಲರ್ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಏಳುತ್ತದೆ...

Maryam Touzani

Director

Maryam Touzani (born 17 September 1980) is a Moroccan filmmaker and actress.She is best known as the director of the critically acclaimed film Adam (2019),Morocco’s entry for the 92nd Academy Awards for Best International Feature Film, and The Blue Caftan (2022), the country’s submission for the same award for the 95th Academy Awards

Cast

– Lubna Azabal
– Saleh Bakri
– Ayoub Missioui

Crew

– Director: Maryam Touzani
– Producer: Nabil Ayouch
– Editor: Nicolas Rumpl
– Writer: Maryam Touzani
– Nabil Ayouch
– Dop: Virginie Surdej
– Sound: Ezequiel Pinedo
– Music: Kristian Eidnes, Andersen

Awards and Nominations

Winner-Chicago International Film
Festival 2022
(Best Director)
Winner – Cannes Film Festival 2022
(Un Certain Regard)
Winner -Göteborg Film Festival 2023
(International Competition)

ಗ್ಯಾಲರಿ